Regulamin Klubu Green Spoon

Regulamin Klubu Green Spoon

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Green Spoon, działającego pod adresem internetowym: www.green-spoon.com/sklep, zwanego dalej Sklepem.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego Klub Green Spoon, zwanego dalej Programem.
 3. Organizatorem i administratorem Programu jest spółka Standpoint Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wróblewskiego 10, wpisana do Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461519 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwana dalej Organizatorem.
 4. Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Uczestnikiem.
 5. Program skierowany jest do Uczestników dokonujących zakupów towarów w sklepie Green Spoon.
 6. Celem Programu jest przyznawanie Uczestnikom Programu świadczeń wskazanych w niniejszym regulaminie.Uczestnictwo w programie jest niedopłatne.
 7. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej www.green-spoon.com a nowych Uczestników przystępujących do Programu od momentu zatwierdzenia niniejszego Regulaminu na stronie Klubu dostępnej pod adresem: www.green-spoon.com/klub.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie trwania Programu. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu przez Organizatora, zostanie on udostępniony na stronie internetowej www.green-spoon.com/klub. Dokonanie zakupu w Sklepie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.

II. Przystąpienie do Programu

 1. Osoba dokonująca dowolnego zakupu w Sklepie poprzedzonego rejestracją, staje się Uczestnikiem Programu bez prawa korzystania ze świadczeń wskazanych w niniejszym regulaminie.
 2. Uczestnik Programu nabiera prawa do korzystania ze świadczeń wskazanych w niniejszym regulaminie dopiero po jego zatwierdzeniu na stronie: www.green-spoon.com/klub.

III. Program lojalnościowy Klub Green Spoon

 1. Pojęcia:
  • Poziom rekomendacji – Uczestnicy, którzy dzięki wzajemnej rekomendacji weszli do Programu kolejno, jako drugi lub trzeci od siebie, poprzez osobiste łącze internetowe, tzw. link referencyjny.
  • Uczestnik pierwszy – osoba na pierwszym poziomie rekomendacji, która według bieżącej daty weszła do Programu wcześniej, niż kolejna po niej, która przyłączyła się do Programu z osobistej rekomendacji Uczestnika pierwszego.
  • Uczestnik drugi – osoba na drugim poziomie rekomendacji, która według bieżącej daty weszła do Programu wcześniej, niż kolejna po niej, która przyłączyła się do Programu z osobistej rekomendacji Uczestnika pierwszego.
  • Uczestnik trzeci – osoba na trzecim poziomie rekomendacji, która według bieżącej daty weszła do Programu wcześniej, niż kolejna po niej, która przyłączyła się do Programu z osobistej rekomendacji Uczestnika drugiego.
  • Bon wartościowy – procentowa wartość od każdej transakcji przekazywana na konto Uczestnika w Programie.
  • Zakup osobisty – kiedy Uczestnik pierwszy dokonuje transakcji na swoje konto w Programie.
  • Zakup rekomendowany – kiedy Uczestnik drugi lub trzeci dokonuje zakupu na swoje konto w Programie, a procentowa wartość transakcji przekazywana jest jako bon wartościowy, odpowiednio na konto Uczestnika pierwszego z zakupu osobistego Uczestnika drugiego i na konto Uczestnika drugiego z zakupu osobistego Uczestnika trzeciego.
 2. Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do brania udziału w promocyjnej akcji handlowej przeznaczonej dla Uczestników, związanej z całym asortymentem Sklepu Green Spoon. Promocyjna akcja handlowa zawiera system „cash back” przekazujący Uczestnikowi Programu bon wartościowy od każdego zakupu osobistego i rekomendowanego, do drugiego poziomu rekomendacji.
 3. O charakterze i rodzaju promocyjnej akcji handlowej decyduje wyłącznie Organizator. Informacje o promocjach mogą być przesyłane do Uczestnika na adres pocztowy, e-mail oraz numer telefonuznajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Sprzedawcę, który został podany przez Uczestnika w formularzu rejestracji w Sklepie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji w Sklepie. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych danych związanych z promocyjną akcją handlową, przeznaczonych dla Uczestnika Programu
 5. Wprowadzenie Uczestnika do Programu odbywa poprzez pierwszy zakup w Sklepie i zaakceptowanie Regulaminu Klubu Green Spoon.
 6. Uczestnik pierwszy może wprowadzić do Programu Uczestnika drugiego, a Uczestnik drugi Uczestnika trzeciego, wyłącznie poprzez użycie osobistego łącza internetowego, tzw. linku referencyjnego, dostępnego w ramach konta każdego Uczestnika.
 7. Wprowadzenie Uczestnika do Programu przez link referencyjny oznacza akceptację przez niego regulaminu i umożliwia Uczestnikowi rejestrację w Sklepie i dokonanie pierwszego zakupu z uwzględnieniem korzyści wynikających z Programu.
 8. Uczestnik pierwszy przez swój link referencyjny może wprowadzić do Programu dowolną ilość osób w charakterze Uczestnika drugiego i pośrednio Uczestnika trzeciego, poprzez rekomendacje Uczestnika drugiego.
 9. Każdy Uczestnik drugi jest jednocześnie Uczestnikiem pierwszym dla Uczestnika trzeciego. Podobnie Uczestnik trzeci jest jednocześnie Uczestnikiem pierwszym dla kolejnych osób, które zostaną wprowadzone przez Uczestnika trzeciego do Programu.
 10. Program obsługuje każdy zakup osobisty i zakup rekomendowany, rejestrowany w Sklepie w danym okresie rozliczeniowym, za który przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy, od pierwszego do ostatniego dnia tego miesiąca.
 11. Program obsługuje każdy zakup osobisty i zakup rekomendowany na dwóch poziomach rekomendacji.
 12. Wysokość bonu wartościowego każdorazowo określa wykaz prowizji (zwany dalej wykazem), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wykaz ważny jest z dniem, który oznaczony jest datą publikacji aktualnej listy towarów dostępnych w Sklepie i odpowiadających im prowizji dla Uczestnika.
 13. Uczestnik Programu za każdy zakup osobisty w Sklepie otrzymuje od Organizatora bon wartościowy przypisany do jego konta w Sklepie, którego wartość wykazywana jest w walucie, w której dokonany jest zakup. Każdorazowa wartość bonu stanowi prowizję z ceny zakupu netto, której wysokość określona jest w wykazie.
 14. Uczestnik pierwszy Programu za każdy zakup rekomendowany w Sklepie dokonany przez Uczestnika drugiego lub Uczestnika trzeciego, otrzymuje od Organizatora bon wartościowy przypisany do jego konta w Sklepie, którego wartość wykazywana jest w walucie, w której dokonany jest zakup. Każdorazowa wartość bonu stanowi prowizję z ceny zakupu netto, której wysokość określona jest w wykazie.
 15. Bon sumuje się na koncie Uczestnika z każdym dokonanym zakupem osobistym lub rekomendowanym.
 16. Uczestnik ma prawo otrzymać bon z każdego zakupu rekomendowanego niezależnie, czy w danym okresie rozliczeniowym dokonuje zakupu osobistego.
 17. Aktualna wartość bonu widoczna jest jako rabat dostępny dla Uczestnika, który może wykorzystać przy kolejnym zakupie, jeżeli wartość bonu wynosi nie mniej niż równowartość 10 PLN (słownie: dziesięć złotych).
 18. Naliczanie wartości kumulowanej w Programie jest ograniczone wyłącznie czasem korzystania przez Uczestnika z Programu.
 19. Bon wartościowy nalicza się automatycznie przy każdym zakupie. Po przekroczeniu progu 50 PLN (słownie: pięćdziesięciu złotych) Uczestnik otrzymuje powiadomienie drogą mailową i sms o przyznaniu bonu i jego aktualnej wartości po zsumowaniu, jeżeli wartość bonu jest wynikiem dokonania przez Uczestnika więcej, niż jednego zakupu osobistego lub rekomendowanego w Sklepie.
 20. Uczestnik może sprawdzić stan konta logując się do aplikacji Programu poprzez stronę: www.green-spoon.com/klub.
 21. Organizator ma prawo do zmiany wartości procentowej bonu z zastrzeżeniem przekazania tej informacji na łamach Regulaminu na stronie: www.green-spoon.com/klub.
 22. Do salda transakcji przy zakupie naliczana jest zawsze cała wartość paragonu, za wyjątkiem kosztów dostawy oraz poza produktami objętymi specjalną przeceną, o której Uczestnik jest informowany w Sklepie. W przypadku zakupu dokonywanego z wykorzystaniem bonu, w sklepie widoczna jest cena zakupu po odliczeniu wartości bonu.
 23. W przypadku, gdy cena towaru jest niższa niż wartość bonu, z konta Uczestnika zostaje odliczona tylko część odpowiadająca wartości zakupu.
 24. Uczestnik, który zgromadził na swoim koncie bon wartościowy i chce go wykorzystać podczas dokonywanej transakcji musi poinformować o tym fakcie Organizatora poprzez użycie w Sklepie funkcji „kupon rabatowy”. Bon wartościowy zostanie aktywowany ostatniego dnia miesiąca, w którym do Organizatora wpłynęło od uczestnika zapotrzebowanie na bon. Wówczas kwota deklarowana zostaje automatycznie odjęta z konta Uczestnika, a kwota do zapłaty zostaje obniżona o ta wartość.
 25. Warunkiem wykorzystania bonu jest działające łącze internetowe po stronie Uczestnika i Organizatora, pozwalające na weryfikację stanu konta Uczestnika. W przypadku wystąpienia niezależnych od Organizatora technicznych trudności weryfikacji, Uczestnik nie rości wobec Organizatora praw do natychmiastowego wykorzystania bonu.
 26. W przypadku zwrotów towarów zakupionych przy użyciu bonu, Uczestnikowi zwracana jest suma jaką zapłacił, natomiast wartość wykorzystanego wcześniej bonu wraca na konto Uczestnika.
 27. Sprzedawca w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta ze zgromadzonej na swoim koncie kwoty, może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.
 28. Jeżeli bon wartościowy został naliczony lub przyznany niezgodnie z Regulaminem, Organizator jest uprawniony do unieważnienia odpowiedniej części rabatu wartościowego z konta Uczestnika.
 29. Wartość bonu może podlegać wymianie na gotówkę po przekroczeniu kwoty 200 PLN (słownie: dwustu złotych). Warunkiem wypłaty gotówki jest przedstawienie Organizatorowi przez Uczestnika rachunku za usługę pośrednictwa w sprzedaży, w formie faktury lub rachunku do umowy zlecenie. Wypłata może być dokonana wyłącznie na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.
 30. Wartość bonu może podlegać wymianie na gotówkę wyłącznie do końca danego roku rozliczeniowego, liczonego do pierwszego do ostatniego dnia tego roku.
 31. Wszelkich rozliczeń z Uczestnikiem dokonuje Organizator w imieniu własny i na własny rachunek. Dotyczy to również płatności i innych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

IV. Konto Uczestnika Klubu Green Spoon

 1. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 2. Konto jest własnością Organizatora, Uczestnik dysponuje kontem wyłącznie w ramach Programu.
 3. Konto ma charakter osobisty i nie może być sprzedawane, odstępowane bądź użyczane innym osobom.
 4. Do konta przypisane są przywileje wynikające z Programu.
 5. Łączenie kont rożnych Uczestników i przenoszenie przywilejów z jednego konta na inne nie jest możliwe.
 6. Konto zakładane jest Uczestnikowi bezpłatnie.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość utworzenia konta z zastrzeżeniem, że Uczestnik posiadający takie konto podlega pod zasady określone w Regulaminie.
 8. Sprzedawca może odmówić honorowania konta, łącznie z jego usunięciem z systemu Sklepu, jeżeli korzystanie z niego przez Uczestnika będzie sprzeczne z Regulaminem.
 9. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez Uczestnika w związku z dokonaniem transakcji na jego koncie przez osoby nieupoważnione przez Uczestnika.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Klub Green Spoon należy zgłaszać na adres e-mail: klub@green-spon.com
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony według uznania Organizatora.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika zwrotną pocztą elektroniczną.

VI. Rezygnacja i wyłączenie Uczestnika z Programu

 1. Uczestnik może zostać wyłączony z Programu w przypadku, gdy:
 2. Uczestnik nie przestrzega Regulaminu,
 3. Uczestnik podał nieprawdziwe dane w formularzu rejestracji,
 4. Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Uczestnik może zrezygnować z korzystania z Programu w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. Rezygnacja z uczestnictwa jest równoznaczna z usunięciem danych z bazy i zamknięciem konta.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest jednoznaczna z zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
 7. Informacja o wykluczeniu lub rezygnacji z Programu zostanie wysłana Uczestnikowi na adres podany w formularzu rejestracji.
 8. Jeśli dane kontaktowe Uczestnika są niezgodne z prawdą, przez co Organizator nie może nawiązać z nim kontaktu w formie wskazanej w formularzu rejestracji, konto Uczestnika może zostać zablokowane do czasu podania aktualnych danych.

VII. Zakończenie Programu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie jego trwania.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej: www.green-spoon.com/klub.
 3. Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu przez Organizatora nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.
 4. Uczestnik ma prawo wykorzystać zgromadzona kwotę bonu na koncie w terminie do 3 miesięcy od momentu upublicznienia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu.
 5. W przypadku wznowienia Programu po jego zawieszeniu, każdy Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikające z Programu.

VIII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. W formularzu rejestracji Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem (Green Spoon Sp. z o.o. oraz ART-Line Grzegorz Rygioł) w celach związanych z Programem, przez zatwierdzenie na stronie: www.green-spoon.com/klub.
 3. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. Kontakt w tym zakresie z Organizatorem odbywa się poprzez e-mail: klub@green-spon.com.
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są wyłącznie pracownicy Organizatora Programu oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Programem.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Uczestnikowi Programu na stronie internetowej: www.green-spoon.com/klub.
 2. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez zatwierdzenie w formularzu rejestracji na stronie: www.green-spoon.com/klub
 3. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Klubu Green Spoon

 

 

Lp

Nazwa towaru Cena detaliczna

(w PLN)

Prowizja

z zakupu uczestnika pierwszego

(w PLN)

Prowizja

z zakupu uczestnika drugiego

(w PLN)

Prowizja

z zakupu uczestnika trzeciego

(w PLN)

1 Olej rzepakowy 250 ml 22,00 0,80 0,80 0,80
2 Makaron Penne Fusilli 6,00 0,29 0,29 0,29
3 Makaron Treccia 7,00 0,33 0,33 0,33
4 Kompozycja Przypraw 10,00 0,31 0,31 0,31